(1)
Shrestha, B. Immune System and Kidney Transplantation. JNMA 2017, 56, 482-6.