Shrestha, Roshana, Ashis Shresha, Kabita Hada Batajoo, Rashmi Thapa, Samita Acharya, Suman Bajracharya, and Sanij Singh. 2018. “An Experience of Video Based Training on Basic Life Support”. Journal of Nepal Medical Association 56 (212), 774-80. https://doi.org/10.31729/jnma.3645.