Shrestha, Nikhil, Neharika Shrestha, Smriti Khanal, Sujata Dahal, Roshan Lama, Prashant Simkhada, and Sudarshan Narsingh Pradhan. 2019. “Prevalence of Depression Among Medical Students of a Tertiary Care Teaching Hospital ”. Journal of Nepal Medical Association 57 (220). https://doi.org/10.31729/jnma.4738.